ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности", за Длъжност: Счетоводител

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин,
дирекция „Финансово-стопански дейности“,
за Длъжност: Счетоводител

Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Средно

Професионална област: /Икономика/

Професионален опит: Да е работил минимум 2 години по специалността.

 1. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно с колегите си в екип. Умения за работа с граждани.

Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му, умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове /ЗС; ЗПФ; ЗКПО; ЗДДФЛ /

 1. Допълнителна квалификация – компютърни умения-работа с MS Word, MS Exel, счетоводни програми;
 2. Срок на трудовия договор: По заместване – до завръщане на титуляра .
 3. Кратко описание на длъжността:

Отговаря за изпълнение на дейностите свързани със счетоводната отчетност съгласно действащото законодателство. Води отчетност на пътните книжки/листа раздава ги на шофьорите, изготвя обобщени счетоводни справки за изминатите километри и изразходваните горива в края на месеца на автобусите и леките автомобили. Води отчетност за получените и изразходвани хранителни продукти , консумативи и материали. Отчита приходите и разходите на бюджета по единната бюджетна класификация. Води отчетност на ДМА чрез проверки и инвентаризация за изпълнение изискванията на Закона за счетоводство. Извършва счетоводни записвания. Изготвя банкови платежни нареждания за плащания към доставчици. Изпълнява отчетността на бюджетни сметки сметки в съответствие с нормативните разпоредби.

            Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: (460 - 750) лева

Необходими документи:

 1. Заявление от кандидата /свободен текст/
 2. Автобиография /СV/.
 3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, компютърна грамотност.

 

          Документите се приемат до 17.00 часа на 17.11.2017 година в сградата на Община Елин Пелин,пл. „Независимост“ № 1, Информационен център.

 

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда”, град Ихтиман.


 1. инансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител... - Текуща страница
 2. Частен сектор
 3. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \\"Началник\\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”
 4. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 5. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 7. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 8. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 9. Здравен медиатор
 10. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 11. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 12. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 13. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 14. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 15. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 16. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 17. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене