Частен сектор

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04
СЕПТЕМВРИ 2023

"Флорграден ЕООД" е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания,

един от водещите парфюмерийни производители в България с традиции в производството на уникални аромати от 1996 г.

Производител на парфюми - марката Парфен.

Фирмата търси да назначи мъж на длъжността:  "ОХРАНИТЕЛ - НОЩНА ОХРАНА"

Образование на кандидата - Средно

Наличието на професионален опит е предимство !

Заплата: 1100 лв. чисто плюс бонуси

Условия:

- 12 часово дежурство, след  което 2 денонощия се почива;

- Бонуси за Коледа и Великден;

- Осигуровки

Фирмата се намира в Индустриална зона Верила, до с. Равно поле.

Телефон за въпроси и справки: 0887 710 414****

Във връзка с разширяването на екипа си ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СОФИЯ търси да назначи служители за следните дейности:

 • Товаро-разтоварни дейности
 • Складови дейности

Отворените позиции са следните:

 • Оператор на високоповдигач (ричтрак)
 • Електрокарист/мотокарист
 • Складов работник (изисква се предишен опит)

Ние предлагаме:

 • Стандартно работно време от 9:00 (8:00) до 18:00 (17:00) часа от понеделник до петък
 • Трудов договор на реални осигуровки
 • Дотация на обедното меню
 • Работно облекло
 • Мотивиращо и навременно изплащане на възнаграждението
 • Работа в екип от квалифицирани специалисти
 • Коректно отношение към служителите.

Ако считате, че сте подходящ кандидат и желаете да се присъедините към нашия екип, моля свържете се с нас за да ви разкажем повече!

Позвънете на телефони: 0888 60 33 40

или на мейл: S.LAZAROV@LP-SOFIA.COM
АВГУСТ 2023


***
О Б Я В Л Е Н И Е

          МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, както и Заповед № 73/24.08.2023 г. на Управителя  на болницата:

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжностите: “Началник отделение по ортопедия и  травматология”, “Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение”, “Началник отделение по пластично-възстановителна хирургия”, “Началник отделение по обща хирургия”, “Началник отделение по кожни и венерически болести” и “Началник клинична лаборатория” в структурата на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД със срок на заемане на длъжността 3 години при следните условия: 

І. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Първи етап – допускане до участие на кандидати, които да отговарят на  следните задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна степен  „Магистър” по специалност „Медицина”, със свидетелство за призната специалност по профила, за който кандидатства.

б) Кандидатът трябва да има минимум 10 /десет/ години трудов стаж  като лекар и не по-малко от 5 години по съответната медицинска специалност.

 1. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания, да се проведе под формата на събеседване с назначена за целта конкурсна комисия. Класирането на кандидатите да се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

 

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец съгласно приложение №3 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД
 2. Декларация за липса на несъвместимост по образец съгласно приложение №4 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование;
 4. Копие от свидетелство за призната специалност;
 5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
 6. Професионална автобиография;
 7. Документ за членство в БЛС;

 

ІІІ. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:30ч. на 29.09.2023 г. в  МБАЛ “Скин Системс” ЕООД с адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Документите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се 

посочва: 

Подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;

Получател: МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността “Началник отделение по ортопедия и  травматология”, “Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение”, “Началник отделение по пластично-възстановителна хирургия”, “Началник отделение по обща хирургия”, “Началник отделение по кожни и венерически болести” и “Началник клинична лаборатория”.

.  

          При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Резултатите от първият етап - списък с  допуснатите  кандидати ще бъде обявен от назначена комисия  за допускане на кандидатите на видно място в сградата  на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД на 02.10.2023 г.

 1. Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 05.10.2023 г. от 15:30 ч. в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД от назначена за целта Комисия за провеждане на конкурса.

VІ. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участниците, в тридневен срок от провеждането му.

VІІ. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреждат по реда на  чл. 96 от КТ.

 

                 В срок до 15:30 часа на 29.09.2023 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “Скин Системс” ЕООД , на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

                 Телефон за информация: 0894 44 10 80

 Заявление
Деларация


ЮЛИ 2023
Фирма “Булмес Груп“ ЕООД

търси да назначи персонал за район Елин Пелин, село Мусачево,  ресторант "Стопанство Мусачево"

Булмес Груп ЕООД е създадена 2002 година и от тогава се развива постоянно и динамично. Фирмата предлага чисти и качествени месни продукти, които предлага в района на София, Елин Пелин и други градове в страната.

Компанията предлага възможност за развитие и осъвършенстване в сферата.

Стопанство Мусачево работи над 6 години в района на Елин Пелин, като ресторант, кетъринг и магазин за месо.

 

Продавач:

Стартово заплащане: 1600 лв.

 Условия:
5 работни дни / 2 почивни
2 работни / 2 почивни
Осигуровки
Униформа

 • Допълнителна бонусна система, обвързана с резултати
 • Трудов договор на 8 часа
 • Работно време: 08:00 – 17:00 ч.

За контакт: 088 929 8253 - Елеонора Тошева, управител
***
„ИЗИДА-1894“ ЕООД

Модерно предприятие в керамичната индустрия търси да назначи за новата си производствена линия:

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

Изисквания за длъжността:

- Задълбочени познания и умения в графичния дизайн и по-специално в керамичното производство;
- Умения за работа със специализирани компютърни програми и приложения;
- Опит на същата позиция в керамичното производство – минимум 5 години.

Месторабота: с. /гара/ Елин Пелин; Постоянна работа; Пълно работно време; Стартово нетно месечно трудово възнаграждение - 2500.00 лева

За кандидатстване и повече информация: HR@izida1894.eu; 0885 860 502


***
"ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
е бързо развиваща се компания, занимаваща се със с широк спектър дейности в областта на инженеринга, електроизграждането, производството и търговията в част Електро.
В момента търсим ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ за нашата ПРОИЗВОДСТВЕНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА дейност в град Елин Пелин:

- ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ


- СЛУЖИТЕЛ - ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ


ОТГОВОРНОСТИ
○ Организационни дейности
○ Водене на комуникация с клиенти
○ Обработка на работни картони и документи за обекти
○ Изготвяне на оферти, договори, фактури, протоколи и актове
○ Прием на материали и завеждане на фактури
○ Изготвяне на заявки за доставка материали
○ Изготвяне на графици за работа и обработка на работни картони на служители
○ Водене на документация свързана с ISO, ЗБУТ, КСБ, КИБ, КИИП
○ Водене на документи за автопарк

● ИЗИСКВАНИЯ
○ Инженерно/техническо или икономическо образование
○ Отлични организационни и комуникационни умения
○ Отлични компютърни умения - Word, Excel, AutoCAD. Опит с ERP системи е предимство.
○ Отлични умения за работа в екип
○ Желание за работа
○ Владеене на Английски език, Немски език е предимство
○ Опита в сферата на Електротехниката/Енергетиката е предимство

● КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ
○ Трудов договор с пълни осигуровки
○ Атрактивно стартово възнаграждение
○ Сигурност и стабилност
○ Ваучери за храна
○ Възможност за развитие
Очакваме вашите CV
Месторабота: ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЛ.СОФИЯ
За контакти: инж. Никола Граматиков, 0886844761, gramatikov@eeg.bg

***

"Флорграден ЕООД"
е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, 
един от водещите парфюмерийни производители в България с традиции в производството на уникални аромати от 1996 г.
Производител на парфюми - марката Парфен.

Фирмата търси да назначи мъж на длъжността:

 "СКЛАДОВ РАБОТНИК"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

- Възраст: до 50 г.;

- Образование: Средно;

- Физически здрав, да няма ТЕЛК;

ЗАПЛАТА: 1850 лв. - НЕТНА (ЧИСТА) ЗАПЛАТА

УСЛОВИЯ:

- 5 работни /2 почивни дни/;

- Осем часов работен ден;

- 20 дни полагаем годишен отпуск;

- Бонуси за Коледа и Великден;

- Работно облекло;

- Осигуровки;

Фирмата се намира в Индустриална зона Верила, до с. Равно поле.

Моля желаещите да се обаждат на телефон: 0887 710 414ДЕКЕМВРИ 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 90 от Кодекса на труда,

ОБЯВЯВА

Свободни длъжности за лекар - специализант за специалност
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ -
2 места

  

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение №3 от Правилата
 2. Мотивационно писмо
 3. Автобиография – европейски формат
 4. Диплома за завършено висше образование, включително и приложение - копие
 5. Актуално удостоверение за членство в БЛС – оригинал
 6. Декларация за липса на несъвместимост – по образец съгласно приложение №4 от Правилата

 Конкурсът ще се осъществи на три етапа:

 1. Комисия, определена със заповед на управителя ще направи подбор на документи;
 2. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати;
 3. Комисията, провела събеседването ще обяви кандидатите, допуснати до финално интервю с Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД.

Телефон за допълнителна информация: 0894 441 080

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД

Изисквания за длъжността:

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 • завършено висше образование по медицина;
 • членство в БЛС.

 Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32 до 15.30 часа на 13.01.2023 г.;
 3. Изискуемите документи се поставят в запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:
 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32, „За участие в конкурс за назначаване на нови специализанти за специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”.
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
В срок до 15:30 часа на 13.12.2023 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.