Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10

 

 
 
 
  О Б Я В Л Е Н И Е
                                                                                 
Кметът на община Елин Пелин, на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10а ал. 1 от Закона за държавния служител чл.13 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и своя Заповед  №231 от 02.04.2018 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин, при следните условия:

 1. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира, координира и контролира дейността на служителите от отдела за изпълнението на основните и специфични дейности , свързани с приема и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ, издаване на удостоверения по ДОПК и ЗМДТ, обслужване на плащания от фирми и физически лица по ЗМДТ, събиране на задължения по ДОПК. Контролира събираемостта на приходите от Местни данъци и такси. Дава становища и указания по спазване на данъчното и процесуално законодателство. Оказва методическа помощ и осъществява контрол на дейността на отделите и бюджетните заведения, свързана със събирането на местните такси и цени на услуги. Организира и контролира извършването на ревизии с цел законосъобразното установяване на задълженията за местните данъци и такси, и за изготвянето на ревизионни преписки. Организира и контролира извършването на проверки по спазване на законодателството, включително и на място, свързани с публичните общински вземания: насрещни проверки подпомагащи ревизионното производство, по искания за прихващане/възстановяване недължимите платени суми, проверки по сигнали, жалби и молби на гражданите. Анализира просрочените задължения по ЗМДТ на физическите лица и фирмите. Подготвя и предоставя информация по искане на органите по реда на ДОПК и ГПК и по искане на задължените лица.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

- Образование: Висше с образователна степен „бакалавър“ 

- Професионална област, по която е придобито образованието: „Икономика“

- Професионален опит – 4 (четири) години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността:

ІІІ младши;

 1. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:
 • Решаване на писмен тест;
 • Интервю;
 1. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:
 • Заявление за участие в конкурс – по образец; /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
 • Автобиография CV формат;
 • Документ за самоличност ;
 • Свидетелство за съдимост, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин
 • Документ за медицински преглед, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;
 • Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация по чл. 111 ал. 2 от Закона за държавния служител – само за лица, които постъпват за първи път на държавна служба.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Всеки работен ден между 9:00-12:00 ч. и 13:00-16:00 ч., в сградата на Община Елин Пелин - гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” №1, Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ), първи етаж, не по-рано от 10 дни и не по-късно от 14 дни от публикуване на обявата за откриване на процедурата.

Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел „Местни данъци и такси” в администрацията на Община Елин Пелин”;

 1. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е в границите на 510 лв. до1600 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Приложение № 1 към чл. 3, ал.2 от същата;
 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения на Община Елин Пелин - пл. "Независимост" №1, ет.1 и на интернет страницата на общината;

 

ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Кмет на община Елин Пелин

 


 1. И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.... - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \\"Началник\\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”
 5. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 7. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 8. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 9. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 10. Здравен медиатор
 11. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 12. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 13. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 14. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 15. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 16. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 17. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене