Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10






РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Кметът на община Елин Пелин, на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител чл.13 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и своя Заповед  № 266 от 20.05.2020г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин, при следните условия:

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Извършва контрол по управлението и ползването на общински имоти и прави предложения за санкции при констатирани нарушения. Организира и контролира ползването на земеделски имоти от общинския поземлен фонд. Обработва и докладва преписките по придобиване на общинска собственост; предоставяне на имоти и вещи публична общинска собственост за ползване на юридически лица на бюджетна издръжка; учредяването право на ползване, право на строеж и др. ограничени вещни права върху общински недвижими имоти; отдаването под наем на общинска собственост, продажбите и замените на имоти и вещи – общинска собственост; Подписва актове за общинска собственост на недвижимите имоти по ЗОС. Извършва отписването от актовите книги на имоти, престанали да бъдат общинска собственост. Контролира събираемостта на наемите и  преписките за завеждане на делата. Извършва контрол по управлението и ползването на общински имоти и прави  предложения за санкции при констатирани нарушения. Контролира изготвянето на документи, необходими за изпълнение на задълженията на Общината, произтичащи от  ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОСИ, ЗОСС.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

- Образование: Висше с образователна степен „бакалавър“ 

- Професионално направление, по което е придобито образованието: „Администрация и управление“; „Икономика“

- Професионален опит – 4 (четири) години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността:  III младши;

 1. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, а именно:
 • Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • Да е навършил пълнолетие;
 • Да не е поставен под запрещение;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
 • Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • Да не е народен представител;
 • Да не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 • Да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • Да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
 • Да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.
 1. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:
 • Решаване на писмен тест;
 • Интервю;
 1. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:
 • Заявление за участие в конкурс – по образец;

/Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
 • Автобиография CV формат;
 • Документ за самоличност ;

- Свидетелство за съдимост, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин

- Документ за медицински преглед, при първоначално постъпване на работа в общинската администрация на община Елин Пелин

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на

професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

 • Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител,

или декларация по чл. 111 ал. 2 от Закона за държавния служител – само за лица, които постъпват за първи път на държавна служба.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Всеки работен ден между 9:00-12:00ч. и 13:00-16:00ч., в сградата на Община Елин Пелин - гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 1, Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ), първи етаж, не по-рано от 10 дни и не по-късно от 14 дни от публикуване на обявата за откриване на процедурата.

Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин”;

 1. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е в границите на 630 лв. до 2000 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Приложение № 1 към чл. 3, ал.2 от същата;
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения на Община Елин Пелин - пл. "Независимост" №1, ет.1 и на интернет страницата на общината;

 

 

ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Кмет на Община Елин Пелин


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА


ПРОТОКОЛ ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

 1. твеност“ в администрацията на Община Елин Пелин.... - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \\"Началник\\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”
 5. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 7. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 8. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 9. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 10. Здравен медиатор
 11. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 12. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 13. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 14. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 15. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 16. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 17. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене