Специалист „Административно обслужване на общински съвет“

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10


Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Специалист „Административно обслужване на общински съвет“

Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен:   Средно образование

Професионална област: / Администрация и управление; Секретарски и административни офис дейности /

Професионален опит: Да е работил  минимум 1 година административна работа.

 1. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно с колегите си в екип. Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му, умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове – ЗМСМА; ЗА; Правилника за организацията и дейността на ОбС неговите комисии и взаимодействието му с ОА; ЗНА;

Личностни качества: комуникативни умения,  инициативност, желание за работа, прецизност, добри организационни качества, умения за работа в екип.

 1. Допълнителна квалификация – Да има компютърни умения - работа с MS Word, MS Exel и в интернет среда.
 2. Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 /шест/ месеца срок на изпитване.
 3. Кратко описание на длъжността:

Организационно и технически обезпечава дейността на председателя на Общински съвет – Елин Пелин.  Осигурява деловодното обслужване  на общински съвет и своевременно завежда и извежда документите. Подготвя заседанията на общинския съвет и изпраща материалите за това. Води и изготвя протоколите от заседания на ОбС. Води и изготвя съкратен протокол от заседанията на разпределените му постоянни комисии и подготвя заседанията им. Осигурява административното обслужване на физически и юридически лица. Поддържа архива на Общински съвет, съхранява архивните документи и информация и изготвя справки от архива.

 

            Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: (570 - 800) лева

Необходими документи:

 1. Заявление от кандидата /свободен текст/
 2. Автобиография /СV/.
 3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, компютърна грамотност.

 

Документите се приемат до 17:00 часа на 31.05.2019 година в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, Център за услуги и информация на гражданите.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

 1. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“ - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \\"Началник\\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”
 5. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 7. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 8. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 9. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 10. Здравен медиатор
 11. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 12. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 13. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 14. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 15. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 16. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 17. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене