ПРОЕКТИ10.03.2023
Община Елин Пелин спечели административен договор за предоставяне на услуга по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс за предоставяне на топъл обяд. Проектът ще се изпълнява в периода 09.03.2023 г. – 30.09.2025 г., а стойността му е 573 465,60 лв.

Търсене