Главен експерт „Европейски програми и проекти“

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10


ОБЯВЛЕНИЕ
 
Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Главен експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти,

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Образование – Висше, минимална степен „бакалавър“
 2. Професионално направление – Администрация и управление; Икономика; Инженерна;
 3. Професионален опит – минимум 2 години в областта на подготовката, разработването, организацията и управлението на проекти финансирани по оперативни програми.
 4. Допълнителна квалификация – компютърни умения-работа с MS Word, MS Exel и в интернет среда, владеене на английски език.

Задължителна: Да познава и разбира действащото национално и европейско законодателство и специализираните нормативни актове, свързани с подготовката, разработването, управлението и изпълнението на програми финансирани от ЕС.

Препоръчителна: С практика в изготвяне на СМР.

Личностни качества: комуникативни умения,  инициативност, желание за работа, прецизност, добри организационни качества, умения за работа в екип.

 1. Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване.
 2. Кратко описание на длъжността:

Координиране и организиране на дейностите по проучване и изготвянето на проекти за кандидатстване по програми за усвояване средствата от Европейските фондове и други външни средства с цел намиране възможности за финансиране;

Участва в разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи; Извършва проучвания и подготвя информации за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на Европейския съюз (ЕС) и други източници. Поддържа и съхранява досиета и води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти; Организира и координира подготовката и разработването на проектни предложения за финансиране на компоненти на общинската инфраструктура по Оперативните програми и фондове на ЕС и други финансови инструменти;

            Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: (605 - 1800) лева

 
Необходими документи:

 1. Заявление от кандидата /свободен текст/
 2. Автобиография /СV/.
 3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, владеене на чужд език и компютърна грамотност.

 
Документите се приемат до 17.00 часа на 23.05.2019 година в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, Информационен център.

 

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

 


 1. Главен експерт „Европейски програми и проекти“ - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността \\"Началник\\" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”
 5. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 7. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 8. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 9. Здравен медиатор
 10. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 11. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 12. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 13. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 14. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 15. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 16. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 17. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене