Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността "Началник" на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10


О Б Я В Л Е Н И Е
 
Кметът на Община Елин Пелин, на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и своя Заповед №  339 от 17.06.2020 г.
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор” на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин” - гр. Елин Пелин, при следните условия:

 

 1. Кратко писание на длъжността:

Общинското предприятие се управлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Общината. Управлението се възлага с трудов договор, сключен по Кодекса на труда, след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредба за управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на община Елин Пелин. Срокът на договора е три години.

Директорът на общинското предприятие има следните права и задължения:

 • Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет Елин Пелин и заповедите на Кмета на Община Елин Пелин.
 • Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието и утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно определената численост и структура на общинското предприятие от общинския съвет, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Правилника за устройството и дейността и на други действащи актове и правила. 
 • Организира ръководи и контролира изпълнението на дейностите по снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална  и вертикална пътна маркировка. 
 • Представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.
 • Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие и Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието.
 • Организира изготвянето, актуализирането и представянето на проект на план сметка за съответната финансова година, отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието на всяко тримесечие.
 • Организира и провежда възлагането на обществени поръчки след изрично упълномощаване от Кмета на Общината и др.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността, на които следва да отговарят кандидатите:
 • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 1. Съгласно разпоредбите на чл. 107а от КТ не може да участва в настоящата процедура и не може да бъде сключван трудов договор с лице, което:

- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

- е съветник в общински съвет – Елин Пелин;

- е народен представител;

- заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия. Тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях.

 

б)         Не може да бъде директор на общинско предприятие лице, което:

- е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, е лишен от правото да упражнява търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;

- от свое или чуждо име извършва търговски сделки;

-  участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;

- е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружества;

- заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение;

 

в)         Образование – висше; Образователно - квалификационна степен „бакалавър”;

Области на висшето образование – стопански науки; технически науки;

г)         Професионален опит  – минимум три години трудов или осигурителен стаж и не по-малко от 2 години управленски опит;

д)         Допълнителна квалификация  –  компютърни умения-работа с MS Word, MS Exel и в интернет среда.

           

 1. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе на три етапа:

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

- Представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на общинското предприятие за три годишен период.

- Интервю с одобрените кандидати.

 

3.2. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено, като в уведомлението се посочва мястото и срокът, в който те могат да получат информация, срещу декларация за неразгласяването й за предприятието, за което кандидатстват, както и за срокът на предаване на концепцията за развитието и дейността на общинското предприятие. 

 

 

 1. Необходими документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Елин Пелин, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;

4.2. Документ за самоличност – /заверено от участника копие/;

4.3. Професионална автобиография /СV/;

4.4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование – /заверено от участника копие/;

4.5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова и /или служебна  книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина – /заверено от участника копие/;

4.6. Карта за предварителен медицински преглед - /оригинал/

4.7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност - /оригинал/;

4.8. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива /копие/

4.9. Документ за компютърна грамотност /копие/;

4.10. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1, т. 1-5 от КТ /по образец/;

4.11. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност /по образец/;

 

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Всеки работен ден между 9:00-12:00ч. и 13:00-16:00ч., в сградата на Община Елин Пелин - гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 1, Център за административно обслужване (ЦАО), първи етаж, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса.

Заявлението и документите за участие описани подробно в т. 4 се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор “ на Общинско предприятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин” - гр. Елин Пелин”;  трите имена на кндидата;

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения на Община Елин Пелин – пл. „Независимост“ № 1, ет. 1 и на интернет страницата на общината.

 

 

ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Кмет на Община Елин Пелин

 

Декларация 

Декларация 107а-КТС


Списък на допуснатите кандидати

Протокол окончателно класиране

 1. ятие „Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин”... - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово-стопански дейности\", за Длъжност: Счетоводител
 3. Частен сектор
 4. Списък на допууснатите кандидати до конкурс за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в Община Елин Пелин.
 5. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 6. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ 
 7. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в Общинската администрация на Община Елин Пелин
 8. Главен експерт „Европейски програми и проекти“
 9. Здравен медиатор
 10. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” в администрацията на Община Елин Пелин.
 11. ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, отдел „Местни данъци и такси“, за Длъжност: Инспектор
 12. Община Елин Пелин обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция \\"Правно и административно обслужване"
 13. Специалист „Административно обслужване на общински съвет“
 14. Община Елин Пелин обявява прием на документи по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ - за длъжността: домашен помощник
 15. Община Елин Пелин обявява: В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 – Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19, Община Елин Пелин обявява прием на документи за длъжността:  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
 16. Обявление за набиране на кандидати в Община Елин Пелин с място на работа: Община Елин Пелин, Градска библиотека Местни дейности финансирани с местни приходи; Длъжност: Библиотекар
 17. Община Елин Пелин обявява: КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 18. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността \\"Юристконсулт\\" в отдел \\"Правно обслужване\\" в общинска администрация Елин Пелин.
 19. Списък на допуснатите кандидати до КОНКУРС за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 20. Протокол от заседание на комисията за класиране на конкурс за заемане на длъжността Юристконсулт в отдел „Правно обслужване“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 21. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища,  Функция „Здравеопазване“
 22. Протокол от провеждането на конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин.
 23. Протокол за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността Началник отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 24. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Юрисконсулт в отдел „Общинска собственост“ в администрацията на Община Елин Пелин
 25. Община Елин Пелин обявява КОНКУРС за за заемане на длъжността Финансов контрольор в администрацията на Община Елин Пелин.
 26. Община Елин Пелин ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Директор дирекция „Финансово стопански дейности“ в администрацията на Община Елин Пелин
 27. Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Експерт „Европейски програми и проекти“ в отдел „Европейски политики, програми и проекти“
 28. Общинска Администрация

Търсене