ПОКАНА за УС на МИГ, 19.08.2016 г.

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

На 19 август 2016 г. от 11 часа  в зала №1 в сградата на Община Горна Малина ще се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, под наименование "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА", при следния проекто-дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА".

2. Приемане на Устав на сдружението.

3. Избор на Управителен съвет на сдружението.

4. Други.

Пълен текст на поканата.


Търсене