ПОКАНА: ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

Дата на публикуване: 27.11.2016 13:00

ПОДГОТОВКА И ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛИН ПЕЛИН – ГОРНА МАЛИНА

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

 


ПОКАНА


ИНФОРМАЦИ
ОННА КОНФЕРЕНЦИЯ


салона на НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин, 27.11.2016 г., 14:00 часа


Уважаеми Дами и Господа,


Управителният съвет на Местна инициативна група „Елин Пелин-Горна Малина“  има удоволствието да Ви покани на информационна конференция на 27.11.2016 г. (неделя) в град Елин Пелин в салона на НЧ „Елин Пелин 1896“, от 14:00 часа.


Целта на конференцията е участниците да получат информация за подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и възможностите, които предоставя за социално-икономическо развитие на територията на МИГ Елин Пелин-Горна Малина, както и да се разяснят изискванията към местните инициативни групи и към стратегиите за ВОМР през настоящия програмен период по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020.


Очакваме Ви!


Търсене