Регистрация МИГ

Дата на публикуване: 11.12.2016 17:56

Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ е регистрирано на 17.09.2016 г. в Софийски окръжен съд с номер на фирмено дело 68/2016 г., със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, бул. София 13, ет. 4, помещения 1 и 2. Сдружението се управлява от Общо събрание и Управителен съвет. Председател на УС на сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА” е протойерей Серафим – Стоян Стефанов Янев.

Регистрация в регистър БУЛСТАТ е извършена на 29.09.2016 г. и Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ има код по БУЛСТАТ 177080921.

На основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъщесвяване на общественополезна дейност Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под номер 20161017004.


Търсене