Полезни изкопаеми

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Полезни изкопаеми с национална значимост

На територията на общината са установени лигнитни въглища в Чукуровския басейн, железни руди, медно-пиритни проявления и манганови минерализации в района на с.Голяма Раковица, огнеупорни и керамични глини в района с.Нови хан – в.з.Побит камък – с.Габра, ураниеви залежи в района на с.Габра, кварцов пясък в района на в.з.Побит Камък. 
На територията на Община Елин Пелин се намира най-голямата открита мина на Балканите за добив на лигнитни въглища - мина “Чукурово” ЕАД. В Общината се намира и кариера за добив на кварцов пясък над с.Нови хан.
С държавна концесия от март 2000г. започна проучването за залежи на благородни метали в землището на с.Голяма Раковица. В землището на с.Габра се намира замразен обект на редки метали за добив на уран.


Търсене