Екология

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

 

С унищожаването на горите и подмяната на редица дървесни видове силно са се променили биотопите на животинския свят. Фауната е силно обедняла във видово отношение и намалява по численост. Широки размери е придобила ерозията на почвата, вследствие на което е деградирала силно почвената покривка. Това са крайно негативни промени в околната среда, като повечето от тях имат необратим характер. Те се дължат основно на замърсяването на природните компоненти и средата като цяло.

Община Елин Пелин е разположена в близост до крупни замърсители на околната среда, което е причина за съществени негативни промени. Най-значими замърсители, на които следва да се отделя особено внимание, са тежките метали. Попаднали в почвата, те остават в нея за неограничено време. Оттам постепенно преминават във водите и хранителните продукти и стигат до животните и човека. Идентично е и положението с радиоактивното замърсяване на почвата.


Търсене