Водни ресурси

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Територията на Община Елин Пелин е богата на води и водни запаси. През нея протичат водосборната р.Лесновска, която се влива пред с.Долни Богров в р.Искър, р.Матица, която извира от мургашкия дял на Стара планина и при гр.Елин Пелин се влива в р.Лесновска.
На територията на Общината са разположени язовир Огняново с обем около 30 млн.куб.м. и микроязовир “Тараторсокото” над с.Габра с обем около 5 млн.куб.м.
Общината има и три геотермални извори. Със статут от държавно значение е извора в с.Равно поле, където минералният състав на водата и дебитът позволяват развитието на балнеоложки център. Другите два извора са в с.Елешница “Топлика” и в гр.Елин Пелин, където сондажа е замразен. Средногодишните валежи са около 550 мл/кв.м.
Равнинната част се характеризира с високи подпочвени води.


Търсене