Комисии

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04
 

Постоянни комисии към Общински съвет - Елин Пелин
мандат 2019 - 2023 г.

 

ПК по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала:

 1. Богомил Бранков – Председател
 2. Тодор Величков – Секретар
 3. Стоян Жидов – Член
 4. Валери Брънзелов – Член
 5. Георги Костов – Член
 6. Венцислав Тоцев – Член
 7. Цветелин Добрев – Член

 

ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие”:

 1. Емил Петров – Председател
 2. Пламен Зафиров – Секретар
 3. Богомил Бранков – Член
 4. Александър Станоев – Член
 5. Гергана Иванова – Член
 6. Стефан Николов – Член
 7. Венцислав Тоцев – Член

 

ПК по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство”:

 1. Стефан Стоилов – Председател
 2. Стефан Николов - Секретар
 3. Стоян Жидов - Член
 4. Григор Стойчев - Член
 5. Бисер Иванов - Член
 6. Емил Петров - Член
 7. Цветелин Добрев - Член

 

ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”:

 1. Гергана Иванова – Председател
 2. Йорданка Ганиева – Секретар
 3. Антоанета Драганова – Член
 4. Георги Атанасов – Член
 5. Галя Борисова – Член
 6. Александър Станоев – Член
 7. Пламен Зафиров – Член

 

ПК по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”:

 1. Валери Брънзелов – Председател
 2. Благой Благоев – Секретар
 3. Георги Костов – Член
 4. Богомил Бранков – Член
 5. Галя Борисова – Член
 6. Стефан Стоилов - Член
 7. Йорданка Ганиева – Член

 

ПК по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт”:

 1. Благой Благоев – Председател
 2. Георги Атанасов – Секретар
 3. Антоанета Драганова – Член
 4. Александър Станоев – Член
 5. Григор Стойчев – Член
 6. Бисер Иванов Член
 7. Тодор Величков – Член

 

ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”:

 1. Цветелин Добрев – Председател
 2. Галя Борисова – Секретар
 3. Бисер Иванов Член
 4. Валери Брънзелов – Член
 5. Йорданка Ганиева – Член

Търсене