Годишен Доклад - 2017 г.

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10

 

Настоящият доклад се изготвя на основание чл.16 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общественият посредник на община Елин Пелин и обхваща периода от 01.08.2017 г. до 31.12. 2017 г. и се внася в срок до 31.01.2018 г.

 

2017г. е първата година от петгодишният мандатна Общественият посредник на община Елин Пелин, който стартира на 01.08.2017 г. с решение на Общинският съвет – Протокол №9 /25.02.2016г. и след решение на Висшият административен съд .

 

Общественият посредник на Община Елин Пелин е последният избран и действащ през 2017 г., с което се разширява мрежата на обществените посредници действащи на територията на страната и вече такива съществуват на 75% от територията на Република България.

 

Съществуващият двустепенен модел на институцията омбудсман в нашата страна – на национално ниво и на общинско ниво – местните обществени посредници, се характеризира със завидно добро взаимодействие и ползотворно сътрудничество между двете сродни институции, в полза и интерес на гражданите.

 

Разбира се институцията не функционира в една рамка, която да е извън политическата и икономическа действителност и  е очаквано да се повлиява от нея. През 2017 г. местната власт продължава да бъде тествана, независимо от качествата на решенията ѝ. Гражданите продължават да отстояват правата си, търсят съдействие, мнителни са към институциите и общинските служби и търсят съдействие и посредничество. Търсенето на помощ и подкрепа беше показателен през изминалият период през който заработи институцията.

 

Общественият посредник твърде често разглежда случаи, които са извън „лошото административно обслужване“ на общинските служби, касаят по принцип услуги, от които зависи качеството на живота на гражданите. Проведоха се и много срещи в населените места от община Елин Пелин, свързани с проблемите, касаещи институции и на национално ниво. Все повече хора подават жалби, за проблеми, които изискват бърза и категорична реакция от страна на институциите и имат очаквания за съдействие от общественият посредник.

 


Търсене