Годишен доклад - 2019 г.

Дата на публикуване: 30.11.2020 14:10

Настоящият доклад се изготвя на основание чл.16 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общественият посредник на община Елин Пелин и обхваща периода от 01.01.2019 г. до 31.12. 2019 г. и се внася в срок до 31.01.2020 г.

2019 година е третата  година от петгодишният мандатна Общественият посредник на община Елин Пелин, който стартира на 01.08.2017 г. с решение на Общинският съвет – Протокол №9 /25.02.2016 г. и след решение на Висшият административен съд.

Годишният отчет на Обществения посредник е един от най-важните инструменти в правомощията на институцията на местния омбудсман. Този документ цели да даде достатъчно информация за констатираните проблеми в административното обслужване на гражданите и същевременно да представи актуалното състояние на диалога между властите и хората.Отчетът за тази година е по-различен, защото това е първият отчет, представен на новоизбрания състав на Общинския съвет.

Съществуващият двустепенен модел на институцията омбудсман в нашата страна – на национално ниво и на общинско ниво – местните обществени посредници, се характеризира със завидно добро взаимодействие и ползотворно сътрудничество между двете сродни институции, в полза и интерес на гражданите.

Разбира се институцията не функционира в една рамка, която да е извън политическата и икономическа действителност и  е очаквано да се повлиява от нея. 2019 г. беше решаваща за  местната власт, поради провеждането на избори за местна власт, с което  продължи да бъде тествана, независимо от качествата на решенията ѝ. Гражданите продължават да отстояват правата си, търсят съдействие, мнителни са към институциите и общинските служби и търсят съдействие и посредничество. Търсенето на помощ и подкрепа беше показателен през изминалият период ,през  който заработи институцията.

Общественият посредник твърде често разглежда случаи, които са извън „административно обслужване“ на общинските служби, касаят по принцип услуги, от които зависи качеството на живота на гражданите. През 2019 г.  имаше много жалби към услугите на ВИК, мобилни оператори, транспорт и др. Проведоха се и много срещи в населените места от община Елин Пелин, свързани с проблемите, касаещи институции и на национално ниво. Все повече хора подават жалби, за проблеми, които изискват бърза и категорична реакция от страна на институциите и имат очаквания за съдействие от общественият посредник.

През 2019 г. много хора търсеха съвет и съдействие, дори за някой обикновени житейски проблеми. Надявам се искрено да съм била полезна на хората и от селата на територията на община Елин Пелин.

Легитимните взаимодействия между институциите Кмет на Община, Общински съвет и Обществен посредник са гаранции, че местната власт може и и иска да работи в интерес на гражданите и тяхното благополучие.


Търсене