На основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№ УТ2_20-2598/28.07.2022г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПЗ на ПИ с идентификатори по КККР №№61248.171.30, 61248.171.43, 61248.171.46 и 61248.171.47 находящи се в м. „КАРАМАШНИЦА“, землище на с. Равно поле, Община Елин Пелин, както и ПУП-ПП за транспортен достъп през ПИ с идентификатори по КККР №№61248.39.934, 61248.32.83, 61248.171.33 и 61248.171.43, находящи се в землище на с. Равно поле, община Елин Пелин


Търсене