Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, изменена съсласно Решение №855 по Протокол №40 от 25.07.2022г. на ОбС-ЕП


Наименование Брой тегления
9. Наредба_№2_за_ОАМТЦУТОЕП,изм._съгл._Реш.№855_от_25.07.22г_на_ОбСЕП.pdf 95 Изтегли документ с име "9. Наредба_№2_за_ОАМТЦУТОЕП,изм._съгл._Реш.№855_от_25.07.22г_на_ОбСЕП.pdf"

Търсене