Експерти от ОИЦ - СОФИЯ на среща в община Елин Пелин: ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМА "ОБРАЗОВАНИЕ" 2021 - 2027 г.

Дата на публикуване: 28.06.2022 15:40
Детски градини ще могат да кандидатстват по програма "Образование" 2021 - 2027 г., по която се очаква финансиране около 1.9 млрд. лв. за модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. Това обясни екипът на ОИЦ - София в отговор на въпроси на посетители по време на изнесената приемна в община Елин Пелин.

Срещата се проведе и по инициатива на кмета на Община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов на 27 юни 2022 г., а експертите от ОИЦ - СОФИЯ  с богат опит в разработката и информирането за финансиране на европейски проекти предоставиха актуална информация в областта на новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 г. и др. теми. На срещата присъства г-жа Райничка Николова, зам.-кмет на Община Елин Пелин с ресор "Образование, хуманитарни и социални дейности", която привества експертите от ОИЦ - София.

Експертите поясниха, че тази възможност е залегнала в Приоритет 1 Приобщаващо образование и образователна интеграция. Като група дейности 2 – Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното и предучилищното образование, включва възможността за индивидуално кандидатстване от страна на детските градини. Очакваното финансиране по Приоритет 1 е в размер над 470 млн. лева.

Гражданите се интересуваха и от възможностите за обновяване на паркови пространства, детски градини и училища, пътища и спортни площадки. В ИГРП на ПРСР 2014 – 2020 е записано, че през 2022 г. предстои прием по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по която общината изпълнява и в момента проект. Предвидена е подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, като финансирането е остатъчен бюджет от ПРСР 2014-2020 г.

Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на детски площадки с финансиране от ПУДООС.

Посетителите на приемната имаха възможност да получат и актуална информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС. Възможностите който предстоят, чрез Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Също така за актуални и предстоящи приеми на проекти през 2022 година, записани в Индикативните годишни работни програми (ИГРП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Приемната беше посетена от представители на общинска администрация, образователни институции, читалища, граждани. Тя е част от информационна кампания на ОИЦ – София, която се провежда в 22-те общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ГалерияТърсене