Обявление за отменени разпоредби на чл. 19, т. 1, чл. 20 и чл. 21 в частта „председателски съвет“ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №1182/18.04.2019 г. на ОбСЕП, съгласно Решение №221 от 01.03.2022 г. на АССО по адм. дело №1288/2021 г.

Търсене