Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, изменена съгласно Решение №772 по Протокол №37 от 26.04.2022 г. на Общински съвет - Елин Пелин


Наименование Брой тегления
Наредба №2 за ОАМТЦУТОЕП, изм. и доп. съгл. Реш.№772 от 26.04.2022 г. на ОбСЕП.pdf 162 Изтегли документ с име "Наредба №2 за ОАМТЦУТОЕП, изм. и доп. съгл. Реш.№772 от 26.04.2022 г. на ОбСЕП.pdf"

Търсене