Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, изм. с Решение №147/27.04.2020г. на ОбСЕП.

Дата на публикуване: 29.04.2020 14:35

Търсене