Доклад и мотиви относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с решение №1182/18.04.2019г. на ОбСЕП; изм. с решение №103/26.03.2020г. на ОбСЕП

Търсене