Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, изменен с Решение №103/26.03.2020 г. на ОбСЕП.

Търсене