Новини


02.08.2021
Уведомяваме Ви, че публичните търгове с явно наддаване за продажба на два недвижими имота – частна общинска собственост в с. Лесново ще се проведат на 03 август 2021 г. /вторник/.29.07.2021
На 28 юли 2021 г. от 19:00 часа в парка на гр. Елин Пелин се проведе представяне на сборника с разкази "Нежни човеци" на Мария Македонска.

28.07.2021
Община Елин Пелин и Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ подписаха договор за стартиране на общ пилотен проект за ангажиране на общността, свързан с разработването на хуманен, ефективен и устойчив план за действие за управление на популацията на кучета в общината.

28.07.2021
Действията на общинската администрация са свързани с упражняването на строг контрол по спазване изискванията на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с решение №295 по протокол №16/26.11.2020 год. на Общински съвет - Елин Пелин.